Tg Mures

Prezentare

Uniunea Scriitorilor, Filiala Târgu-Mureș, secția română

Uniunea Scriitorilor din România a luat ființă în anul 1949, iar Filiala Târgu-Mureș a USR a fost înființată în anul 1968. Primii scriitori români ce au făcut parte din filiala Târgu-Mureș a Uniunii Scriitorilor din România au fost Zeno Ghițulescu și Romulus Guga, după care au devenit membri ai filialei și scriitorii Mihai Sin și Dan Culcer. Până în anul 1995 a existat o singură secție a filialei Târgu-Mureș, după care s-a trecut la organizarea acestei filiale pe doua secții, secția română și secția maghiară. De-a lungul timpului, scriitorii de expresie română din cadrul filialei au înființat cenacluri literare (Cenaclul „Liviu Rebreanu”, apoi Cenaclul „Romulus Guga”), au publicat în antologii colective, au editat cărți care au avut un impact notabil la nivel local și național.

Un eveniment important în viața filialei Mureș a USR l-a jucat revista „Vatra”, înființată, în noua sa serie, în anul 1971. În paginile revistei au publicat cei mai importanți scriitori români din acest spațiu geografic, publicația contribuind la afirmarea valorilor literare și culturale din cadrul filialei Târgu-Mureș a USR. O altă publicație culturală de o reală importanță a fost revista „Târnava”. Secretarii secției române ai filialei Mureș a USR au fost: Cornel Moraru (1995-2001) și Zeno Ghițulescu (2001-2005). Din anul 2005, Zeno Ghițulescu devine președinte al Filialei Târgu-Mureș a Uniunii Scriitorilor din România.

Uniunea Scriitorilor din România

Uniunea Scriitorilor din România (U.S.R.) este succesoarea Societății Scriitorilor Români (S.S.R.). S.S.R. a fost creată în anul 1909 și a funcționat sub această denumire pînă în martie 1949. Ultimul președinte al S.S.R. a fost Victor Eftimiu. U.S.R. a apărut în 1949 prin fuziunea între S.S.R. și Societatea Autorilor Dramatici.  Primele încercări de a crea organizații de scriitori în România datează după unele surse din 1821, 1827, 1831.  Începutul propriu-zis se face cu Asociația literară Română din 1848 dar aceasta nu funcționează. O Societate Literară Română a fost fondată în 1866, inaugurată în 1867, transformată în Societatea Academică Română și ulterior, din 1879, în Academia Română. Preocupările de început ale Academiei au fost filologice, extinse apoi la domeniile științei, culturii și artei.Dar prima Societate a Scriitorilor Români s-a ivit ca proiect în 1908 și a fost pusă în funcțiune de o adunare generală de 47 de scriitori la 2 septembrie 1909. Comitetul de conducere al noii societăți i-a avut ca președinte pe Mihail Sadoveanu și ca vicepreședinte pe Dimitrie Anghel. În 1911, noul președinte, Emil Gârleanu a obținut recunoașterea SSR ca "Persoană morală". A urmat la conducere criticul Mihail Dragomirescu. În timpul primului război mondial SSR a funcționat în refugiu la Iași. În perioada 1926-1932, Societatea Scriitorilor Români a fost condusă de Liviu Rebreanu ales an de an timp de șapte ani consecutiv. A fost în opinia istoricilor literari cea mai fastă perioadă a SSR.

După 1944 s-au exercitat asupra S.S.R. presiuni politice din partea noii puteri, epurări etc. Conferința de fuziune între S.S.R. și societatea Autorilor dramatici din martie 1949 marchează înființarea Uniunii Scriitorilor din R.P.R., ulterior "din R.S.R.", devenită U.S.R. în 1990. În perioada 1949-1989, U.S.R. a funcționat ca "organizație obșetească și profesională de creație" fiind din punct de vedere legal subordonată statului și finanțată de stat. Cu toate acestea, U.S.R. și-a păstrat o autonomie de organizare și de acțiune care a făcut din ea cea mai incomodă organizație recunoscută de statul comunist. În U.S.R., alături de membri care urmau în scris și atitudine linia politică oficială, făceau parte scriitori care și-au păstrat independența de gîndire și originalitatea creației. Între cele două grupuri au existat în această perioadă tensiuni și chiar conflicte deschise și, deși aveau de partea sa oficialitățile, grupul fidel acestora nu și-a impus totdeauna dominația. Organele de conducere ale U.S.R. au fost alese prin vot secret și și-au păstrat o anumită independență față de partidul unic și statul comunist.

 În cadrul U.S.R. a funcționat Fondul literar, înființat în iunie 1969, ca organism financiar de gestiune a drepturilor de autor .i de ajutor financiar pentru scritori. După 1989, U.S.R. a devenit o asociație de creatori, non-guvernamentală, non-profit și apolitică, întreținîndu-se prin autofinanțare. U.S.R. a cunoscut schimbări succesive ale statutului în funcție de modificarea obiectivelor sale și de evoluția societății românești. Primul statut care stipula independența politică a Uniunii a fost adoptat în aprilie 1990. Au urmat amendări ale statutului în 1995 și 1997. Cea mai recentă schimbare de statut a survenit în martie 2005.

Extras din Statutul Uniunii Scriitorilor din România

Cap. 3 

Art. 6 Poate deveni membru al U.S.R., pe bază de cerere individuală, orice autor care are cetăţenie română, orice autor cetăţean străin care domiciliază în România sau orice autor / traducător de limbă română care domiciliază în străinătate. Condiţiile de primire sunt prevăzute de Regulamentul Comisiei de Validare.

Art. 7 Membrii U.S.R. au următoarele drepturi:

a) să participe la activitatea Filialei;

b) să concureze la proiectele şi la programele U.S.R.;

c) să beneficieze de toate facilităţile prevăzute în Cap. 2, Art. 5 punctele g), h), i), j), k) şi m);

d) să aleagă şi să candideze în alegeri pentru organele de conducere ale U.S.R. şi ale Filialelor;

e) să primească indemnizaţia de 50% din pensie prevăzută de lege;

f) să primească, în funcţie de numărul de locuri alocat U.S.R., prin lege, indemnizaţia de merit;

g) să dea recomandări de primire în U.S.R.

Art. 8 Membrii U.S.R. au următoarele obligaţii:

a) să respecte prevederile prezentului Statut, precum şi deciziile luate în condiţii statutare de către organele de conducere ale U.S.R.;

b) să achite în fiecare an cotizaţia stabilită de Consiliul U.S.R. Dacă membrul U.S.R. nu-şi achită cotizaţia pe o perioadă de cel puţin un an, el e suspendat din drepturi, după cum prevede Regulamentul Comisiei de Monitorizare, Suspendare şi Excludere;

c) să opteze, în cazul editării operelor proprii, pentru virarea taxei de timbru către U.S.R.;

d) să respecte normele deontologice ale breslei scriitoriceşti şi să manifeste grijă faţă de păstrarea prestigiului U.S.R.

Art. 9 Calitatea de membru U.S.R. încetează în următoarele cazuri:

a) ca urmare a demisiei, formulată în scris şi înregistrată la Secretariatul U.S.R. Dacă un membru demisionat din U.S.R. doreşte să redevină membru al U.S.R., el va urma procedurile obişnuite de primire în U.S.R.;

b) prin excludere, pentru încălcarea prevederilor Statutului prin fapte care au adus U.S.R. prejudicii materiale, morale şi de imagine grave. Deciziile de suspendare sau excludere sunt luate de Consiliul U.S.R. la propunerea Comisiei de Monitorizare, Suspendare şi Excludere, care funcţionează conform Regulamentului propriu.

Anexa 2

Regulamentul Comisiei de Validare

Art. 1 Comisia de Validare, numită mai departe CV, este aleasă prin vot, la propunerea Preşedintelui, în prima şedinţă a noului CD, pentru un mandat de 5 ani; Preşedinţii de Filiale nu pot fi membri ai CV.

Art. 2 CV este compusă din 7 membri şi hotărăşte valabil prin votul a cel puţin 4 din membrii săi; CV, în prima sa şedinţă, îşi alege un Preşedinte pentru un mandat de 5 ani.

Art. 3 CV se întruneşte ori de câte ori consideră necesar şi supune propunerile sale votului membrilor CUSR la şedinţa din luna noiembrie.

Art. 4 CV propune acordarea calităţii de membru U.S.R. în următoarele condiţii:a) pe baza propunerilor Filialelor,b) pe baza dosarului solicitantului care cuprinde:– cerere individuală de primire;– câte un exemplar din cărţile publicate, în număr de cel puţin trei (poezie, proză, teatru, inclusiv reprezentat, literatură pentru copii şi tineret, eseu, istorie, critică sau teorie literară şi traduceri în şi din limba română). În cazul autorilor deţinători ai premiului U.S.R., admiterea se poate face cu o singură carte;– copii după cel puţin două cronici/recenzii pentru fiecare volum publicat, apărute în reviste literare prestigioase (de preferinţă, revistele editate de U.S.R.) şi să fi fost semnate de critici literari de valoare recunoscută pe plan naţional. Comitetul Director al U.S.R. va vota anual lista revistelor ce vor conta în evaluarea dosarelor de candidatură şi va face publică această listă pe pagina web a U.S.R. şi a Filialelor. În cazul dramaturgilor, volumele pot fi înlocuite cu piese reprezentate pe scena unor teatre. În cazul traducătorilor, cronicile pot fi înlocuite cu două referate, pentru fiecare volum, solicitate unor personalităţi importante din domeniul traducerilor. De asemenea, pentru traducători, vor fi decisive editurile unde sunt publicate volumele, importanţa autorului tradus şi dificultatea filologică a textelor respective. Criteriul pentru volumele propuse de candidaţi este să aparţină genurilor literare: poezie, proză, critică şi istorie literară, literatură pentru copii, dramaturgie sau traduceri literare.Art. 5 Dacă o persoană nu mai face parte din CV (prin demisie sau din alte motive), va fi înlocuită cu următorul candidat în ordinea voturilor. Membrii CV, după trei absenţe nemotivate, îşi pierd această calitate, fiind înlocuiţi cu următorii candidaţi în ordinea voturilor.